Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJACY OD 16.03.2023

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie internetowym w domenie www.myresolu.com jest: MAWA Marta Biskupska – Wawrzyńczak z siedzibą w 95-082 Morgi, ul. 28/23, NIP: 7312019473 email: marta@myresolu.com numer telefonu: +48 507513021
2. Powyższe dane kontaktowe służą również do kontaktu konsumentów z podmiotem prowadzącym sklep internetowy.
3. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale jest konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Definicje:
a. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b. Formularz zamówienia- Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego www.myresolu.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
c. Klient – to Strona umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą, w tym: Konsument, przedsiębiorca, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą lub która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
d. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumenta na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
e. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.myresolu.com
f. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
g. Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
h. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy w zakresie wskazanym w Formularzu Zamówienia (sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta).
i. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
j. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
k. Sprzedawca – MAWA Marta Biskupska – Wawrzyńczak z siedzibą w 95-082 Morgi, ul. 28/23, NIP: 7312019473
l. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
m. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
n. Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu zawierana w języku polskim, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
o. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów.
p. Promocja – ściśle określony w czasie rabat na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedawcy i mogące być przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
q. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Produktu.
r. Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić/ zasubskrybować – poprzez Stronę internetową – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Sprzedawcy, Produktach, usługach świadczonych przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
s. Konto – Usługa Elektroniczna, w ramach której Sprzedawca umożliwia Klientowi założenia Konta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza, w ramach Konta możliwe jest gromadzenie informacji o Zamówieniach składanych za jego pośrednictwem, edycja danych Klienta, udzielonych zgód marketingowych i wgląd do historii Zamówień.
t. Opinia – dodana przez Klienta treść, w odpowiedzi na prośbę Sprzedawcy o wyrażenie opinii o Produkcie, po dokonaniu zakupu Produktu.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga, aby urządzenia końcowe i system komunikacji używany przez Klienta spełniały następujące minimalne wymagania techniczne:
a) posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;
b) posiadanie wybranej przeglądarki internetowej w zaproponowanej wersji lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, plików cookie oraz technologii Local Storage: Google Chrome 61, Mozilla Firefox 60, Microsoft Edge 16, Opera 48;
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e mail);
6. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
a) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
c) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i Newsletterze jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
8. Sprzedawca zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń, Klient jest obowiązany stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania, stosowanie silnych i unikalnych haseł, stosowanie oprogramowania antywirusowego.
9. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
11. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
12. Zabrania się pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego, Newsletterów oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§ 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego polegają na:
a) prezentacji Produktów;
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia.
c) Konto,
d) Newsletter.
e) Opinie.
2. Korzystanie z konta możliwe jest po:
a) wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia,
b) kliknięciu pola „Stworzyć konto”;
c) złożeniu zamówienia
w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
3. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie marta@myresolu.com. Usunięcie konta Klienta nie oznacza cofnięcia zgód marketingowych (wysyłanych drogą e‑mail lub SMS/MMS/telefonicznie).
4. Klient korzystając z Usługi Konto powinien zastosować się do następujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa:
a) Hasło należy zapamiętać, nie należy go zapisywać. Hasło powinno składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej małej litery oraz co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego. Minimalna dopuszczalna długość hasła to 12 znaków.
b) Obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania haseł osobom trzecim.
c) W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osoby trzecie należy niezwłocznie podjąć próbę zmiany hasła oraz zgłosić fakt Sprzedawcy.
d) W przypadku zapomnienia bądź utraty hasła należy niezwłocznie wykonać procedurę zmiany hasła na nowe. Zmiana hasła następuje jedynie na wniosek uprawnionego Klienta – właściciela Konta, po potwierdzeniu jego tożsamości.
e) Klient wprowadzając hasło powinien mieć pewność, że nie zostanie ono podejrzane przez osoby trzecie.
f) Kończąc lub przerywając pracę z Kontem należy się bezwzględnie wylogować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Klient oddala się od komputera, na którym pracował.
g) Komputery i inne urządzenia z których loguje się Klient do Konta z powinny być chronione za pomocą rozwiązań zapewniających ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakiem z zewnątrz.\
5. Możliwość korzystania z Newslettera następuje poprzez:
a) podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter;
b) kliknięcie w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego przycisku “Zapisz się”.
6. Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:
a) kliknięcie w link wypisu w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub
b) stosowną opcję w usłudze Konto lub
c) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres e‑mail: marta@myresolu.com
8. Formularz Zamówienia umożliwia zawarcie Umowy poprzez dodanie przez Klienta Produktu do Koszyka, wypełnieniu danych w Formularza Zamówienia zgodnie z § 4 Regulaminu. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, jeżeli do Zamówienia ma zostać dołączona faktura VAT.
9. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży bez konieczności zakładania Konta, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta@myresolu.com lub pisemnie na adres: 95-082 Morgi, ul. 28/23 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres do korespondencji) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
11. Reklamacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
12. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zamieszczenia Opinii o zakupionych towarach. Zamieszczenie Opinii możliwe jest w każdy czasie po dokonaniu zakupu towaru. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny.
13. Do dodania Opinii konieczne jest posiadanie Konta Klienta Rejestracja i/lub zalogowanie.
14. Klient nie może zamieścić w treści Opinii odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków) lub fragmentów kodu źródłowego.
15. Zakazane jest zamieszczanie opinii bez uprzedniego dokonania zakupu opiniowanego produktu oraz wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
16. Opinia nie może zawierać:
a) linków, adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych;
b) treści powszechnie używanych za obraźliwe w tym wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
c) treści o charakterze komercyjnym lub reklamowym;
d) danych osobowych w tym innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e‑mail;
e) treści nieprawdziwych, pomówień, stanowiących o naruszeniu dóbr osobistych, podważających dobre imię, renomę Sprzedawcy, Opinia nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji lub narusza dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne;
f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność Sprzedawcy.
17. Sprzedawca umożliwia dodawanie opinii tylko za pośrednictwem linku wysłanego Klientom, którzy faktycznie kupili dany produkt. Sprzedawca zapewnia, że publikowane opinie pochodzą od Konsumentów, którzy nabyli dany produkt, ponieważ tylko do nich wysyłany jest link, który umożliwia dodanie opinii.
18. Opinia może zostać opublikowana w serwisie internetowym Sprzedawcy oraz przy prezentacji Produktu na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także w komunikacji marketingowej związanej z Produktem, którego dotyczy Opinia lub dotyczącej promocji Sprzedawcy.
19. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części.
20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia: stanowi kolejną opinię odnoszącą się do Produktu, odnosi się do innego Produktu, niż zakupiony przez Klienta, jest skopiowaną opinią innego użytkownika, narusza prawa autorskie.
21. Przed publikacją Opinii, Sprzedawca może weryfikować czy nie narusza ona postanowienia ust. 16 lub 20 powyżej, a także pod kątem interpunkcji, błędów ortograficznych.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;
b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających prawa osób trzecich;
c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego.
2. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest podejmowanie przez Klienta czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu internetowego lub utrudniać dostęp do Sklepu internetowego Sprzedawcy lub innym Klientom, jak również podejmowanie przez Klienta działań takich jak umieszczanie w Sklepie internetowym lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej
3. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu internetowego lub uciążliwy dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.
4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY

1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę poprzez:

a) złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia na stronie Sklepu internetowego;
b) złożenie Zamówienia poprzez usługę Konto [częściowo uzupełnione dane Klienta] wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.

2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.
5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, konieczne jest:
a) dodanie Produktu do Koszyka,
b) prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza Zamówienia zawierającego dane do wysyłki Produktu,
c) dokonanie wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy
d) zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę skompletowania złożonego przez Klienta Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na danej stronie internetowej Sprzedawcy.
7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres podany przez Klienta. Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
8. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży zgodnie z ust 8 powyżej.
9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wraz z dostawą wynosi od 1 do 7 dni roboczych i jest liczony w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej – od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy.
10. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
11. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Produktów, Sprzedający informuje o tym w Sklepie Internetowym lub poinformuje o tym Klienta, który złożył Zamówienie na Produkt. W takiej sytuacji Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
12. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz zapoznania się przez Klienta z Klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępną w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
14. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, podatki, koszty dostawy jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Formularza Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, a potem w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Przed finalizacją Zamówienia wyświetlane są całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
15. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w Koszyku w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych w Formularzu Zamówienia.
16. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone po kliknięciu Zamawiam teraz pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
17. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Produktu w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Klienta lub telefonicznie.
18. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.

§ 5. CENY PRODUKTÓW

1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Formularza Zamówienia wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od Produktów i usług (VAT).
2. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w emailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w opisie Produktów w Sklepie Internetowym i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
4. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Formularza Zamówienia obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia i mogą obejmować oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po wpisaniu kodu rabatowego.
5. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest wskazać w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny. Jeśli Klient zażąda faktury VAT zostanie ona wysłana na podany przez niego adres e‑mail.

§ 6. SPOSOBY i TERMINY ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY PRODUKT

1. Możliwe aktualne sposoby płatności zostają określone w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu.
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące metody płatności::
a) Płatność natychmiastowa online,
b) Płatność kartą płatniczą,
c) Płatność BLIK,
d) Płatność mobilna,
e) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy: mBank: 45 1140 2004 0000 3502 7604 4333
f) Uproszczona płatność kartą płatniczą – dostępna jedynie dla zarejestrowanych Klientów i pozwalająca na szybkie płatności za pomocą̨ wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym www.myresolu.com którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis PayU.pl którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
4. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, prezentowane są podczas procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych dostawców tych płatności – https://www.payu.pl, https://www.paypal.com/pl.
5. Token (wirtualny identyfikator karty) generowany jest w oparciu o podane przez Klienta dane karty płatniczej. Przechowywanie danych dotyczących kart płatniczych oraz rozliczanie transakcji kartami płatniczymi następuje za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu wskazanej w ust 3 powyżej.
6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności umożliwiającej szybkie płatności kartą płatniczą – w tym celu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce „Konto” w sekcji dotyczącej karty.
7. Reklamacje – Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.
8. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
9. Termin płatności i realizacji zamówienia:
a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
b. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności na koncie sprzedawcy,
c. W przypadku płatności online/kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 7. DOSTAWA

1. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
2. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
a. Przesyłka kurierska DPD koszt 18 PLN
b. Paczkomat InPost koszt: 16 PLN
5. W przypadku, gdy paczka zostanie nadana na nieodpowiedni adres (nie z winy nadawcy), klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki, wynikających z:
a. nieprawidłowo uzupełnionego adresu dostawy
b. wyrażenia chęci zmiany przewoźnika
c. zmiany przewoźnika.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy przesyłka będzie wymagała ponownego wysłania do klienta (gdy nie zostanie odebrana przez klienta i wróci do nadawcy), a sytuacja taka nastąpi nie z winy nadawcy, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt ponownego nadania przesyłki tą samą drogą, jaka wybrana została pierwotnie, lub podania drogą mailową informacji dotyczącej zmiany przewoźnika.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Na termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
9. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
10. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
11. Do czasu wskazanego w pkt. 7. należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, a także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie na adres:
a) Elektronicznie na adres korespondencji mailowej: marta@myresolu.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta jednak nie jest to obowiązkowe,
b) Pisemnie na adres: 95-082 Morgi, ul.28/23.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub podmiot wskazany w ust 1 złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Produkt zostanie odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres: STOREIT SP. Z O.O., ul. ŁĄKOWA 3/5 (wjazd od numeru 7B), PL 90-562 ŁÓDŹ
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu [koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki].
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust 1 odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 chyba że podmiot ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust 1 dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 68 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi wskazanemu w ust 1 w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
f) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego w razie braku zgodności towaru, treści lub usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w razie raku zgodności produktu z umową, określają przepisy ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g ustawy o Prawach Konsumenta. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, za wyjątkiem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zostaje wyłączona.
3. Sprzedawca oświadcza, ze produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o Prawach Konsumenta.
4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składają oświadczenie stosownej treści.
5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
a) Elektronicznie na adres korespondencji mailowej: marta@myresolu.com,
b) Pisemnie z załączonym dowodem zakupu na adres: 95-082 Morgi, ul.28/23.
6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres email), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawca dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do 14 dnia od otrzymania przesyłki
8. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany w Formularzu Zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres email) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
11. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedawca, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem lub a Sprzedawca przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
6. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
7. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 11. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.
2. Informacje o plikach cookies dostępne są w Polityce Prywatności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo Formularza Zakupu zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca realizuje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w zakładce “Regulamin”. Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wymaganych prawem informacji podany.
5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w domenie Sprzedającego wiadomości o zmianie Regulaminu, nowej wersji Regulaminu a także poprzez wiadomość e mail.
6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
8. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.myresolu.com (zakładka “Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 16.03.2023 r.
9. Załącznikami do regulaminu są:
a) Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: MAWA MARTA BISKUPSKA-WAWRZYŃCZAK, e-mail: marta@myresolu.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:
Lp. Nazwa Symbol Ilość Cena jedn. brutto


Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*): ………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………….
Adres konsumenta (-ów): ………………………………………………….


Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data: ……………………………..


(*) Niepotrzebne skreślić